مهدی نورمحمدزاده

مهدی نورمحمدزاده

مهدی نورمحمدزاده متولد 1358 در تبریز و مهندس الکترونیک مخابرات است. وی نویسنده و روزنامه نگار می باشد.

کتاب های مهدی نورمحمدزاده

نعلین های آلبالویی