ماری فرانس مولر

ماری فرانس مولر

ماری-فرانس مولر، دارای دکترای روانشناسی بالینی است و بیش از 25 سال به عنوان یک دکتر طبیعت درمانی کار کرده است. وی در سراسر اروپا کارگاه ها و سخنرانی هایی در مورد جنبه های مختلف درمان طبیعی، از جمله معدنی درمانی و رفلکسولوژی صورت انجام می دهد.

کتاب های ماری فرانس مولر