ایوونه کدینگ

ایوونه کدینگ

ایوونه کدینگ (Yvonne Kaeding) 1974 متولد شد. در برلین، در مدرسه، گرامر و دانشگاه تحصیل کرد. اکنون او در این شهر زندگی می کند، کار می کند و می نویسد.

کتاب های ایوونه کدینگ

یک سال در سه روز