اصغر فروغی ابری

اصغر فروغی ابری

دکتر اصغر فروغی اَبَری، در سال ۱۳۴۰ش در اصفهان متولّد شد. وی پس از تحصیلات ابتدایی و متوسّطه به جبهه‌های نبرد بین ایران و عراق شتافت، و در سال ۱۳۶۲ش بر اثر انفجار مین نابینا گردید. وی پس از آن به تحصیل در رشته تاریخ پرداخت، و سرانجام موفّق به اخذ دکترای تاریخ از دانشگاه تهران گردید، و از آن به بعد به تدریس در دانشگاه اصفهان پرداخت.

کتاب های اصغر فروغی ابری

تاریخ غوریان