فریدریش اونگرر

فریدریش اونگرر

فردریش اونگرر استاد زبانشناسی انگلیسی در دانشگاه روستوک آلمان است، اما سابقه زبانشناسی کاربردی و آموزش زبان را نیز دارد.

کتاب های فریدریش اونگرر