لون اس نیس

لون اس نیس

لون نیس دانشجوی دکترای گروه فلسفه در دانشگاه سین سیناتی است. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد فلسفه از دانشگاه کنتاکی است و در آنجا به مطالعه پدیدارشناسی و اگزیستانسیالیسم پرداخت. نیس نظریه اخلاقی پس از کانتی را منتشر کرده است.

کتاب های لون اس نیس

پدر بودن و فلسفه