سوزان هپ برن

سوزان هپ برن

سوزان هپ برن در ناتینگهام متولد شد اما تقریباً بیست سال در گلوسترشایر زندگی کرده. او برای مجلات و رادیو و همچنین برای تبلیغات رادیویی و انواع رسانه های دیداری و شنیداری نویسندگی کرده است.

کتاب های سوزان هپ برن

ترک سیگار در یک ساعت