گوین کندی

گوین کندی

گوین کندی استاد ممتاز دانشگاه هریوت وات انگلیس است. او 33 سال سابقه تدریس در اقتصاد ، اقتصاد دفاعی ، دارایی عمومی و مذاکرات تجاری ، در دانشگاه های برونل ، استراتکلاید و هریوت وات دارد  و به عنوان مدرس مدعو در دانشگاه ها و کالج ها در انگلیس ، کانادا و استرالیا تدریس کرده.

کتاب های گوین کندی

همه چیز قابل مذاکره است