زینب حسینی مطلق

زینب حسینی مطلق

زینب حسینی مطلق متولد سال 1369، شاعر ایرانی می باشد.

کتاب های زینب حسینی مطلق

عسل گاهی تلخ می شود