فرانسیس هاج

فرانسیس هاج

فرانسیس هاج نویسنده کتاب کارگردانی نمایشنامه : تجزیه و تحلیل، ارتباطات و سبک بود، موضوعی که تمام اطلاعات عملی مورد نیاز برای روی صحنه بردن یک تئاتر را به روشی کاملاً واضح و مستقیم بیان کرد تا پس از انتشار به متن استاندارد در این زمینه در سال 1971 تبدیل شود.

کتاب های فرانسیس هاج