حسین کرمانی

حسین کرمانی

حسين كرماني متولد شهریور سال 1363، دارای دکترای علوم ارتباطات از دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های حسین کرمانی

جزیره سرگردانی