سیدحسین فتاحی معصوم

سیدحسین فتاحی معصوم

سید حسین فتاحی معصوم متولد سال 1327، فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس) در مشهد می باشد.

کتاب های سیدحسین فتاحی معصوم