سیدحسین فتاحی معصوم

سیدحسین فتاحی معصوم

سید حسین فتاحی معصوم متولد سال 1327، فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس) در مشهد می باشد.

کتاب های سیدحسین فتاحی معصوم

ورزش در محل کار و خانه