روتلن جاسلسن

روتلن جاسلسن

روتلن جاسلسن (Ruthellen Josselson)، استاد روانشناسی بالینی در دانشگاه فیلدینگ فارغ التحصیل و رواندرمانگر در عمل است. وی پیش از این استاد دانشگاه عبری اورشلیم و دانشگاه تاسون، استاد مدعو دانشگاه هاروارد و همکار میهمان در دانشگاه کمبریج بود. تحقیقات وی بر روی هویت زنان و روابط انسانی متمرکز است. وی جایزه هنری موری، جایزه تئودور آر. ساربین و جایزه برجسته تحقیق در زمینه تحقیقات کیفی را از انجمن روانشناسی آمریکا و همچنین یک بورس تحصیلی فولبرایت دریافت کرده است. او سالها در کار روابط گروهی فعال بوده، با سازمانها مشاوره می کند، و سخنرانی می کند و کارگاههایی را در سطح ملی و بین المللی برگزار می کند. او مدیر مشترک موسسه روان درمانی Irvin D. Yalom است. دکتر جاسلسن بنیانگذار انجمن تحقیق کیفی بود. و سردبیر مجله APA روانشناسی کیفی است.

کتاب های روتلن جاسلسن

اروین یالوم