حسین سلیمان پورمقدم

حسین سلیمان پورمقدم

حسین سلیمان‌پورمقدم متولد سال 1346، کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی می باشد. وی مشاور خانواده و مدرس مهارت های زندگی است.

کتاب های حسین سلیمان پورمقدم

کودک خط خطی