سباستین لوبنر

سباستین لوبنر

سباستین لوبنر (متولد 4 آوریل 1949) استاد زبانشناسی عمومی در دانشگاه دوسلدورف آلمان است. اصلی ترین علل پژوهشی وی معناشناسی زبانشناسی و زبانشناسی شناختی است.

کتاب های سباستین لوبنر

درآمدی بر معناشناسی