عبدالرسول برهانی حقیقی

عبدالرسول برهانی حقیقی

عبدالرسول برهانی‌حقیقی استادیار دانشگاه شیراز، دارای دکترای آمارریاضی  می باشد.

کتاب های عبدالرسول برهانی حقیقی