پیتر چلووسکی

پیتر چلووسکی

پیتر چلووسکی (Peter J. Chelkowski) (متولد 10 ژوئیه 1933) استاد مطالعات خاورمیانه و اسلامی در دانشگاه نیویورک است. او نویسنده ایدئولوژی و قدرت در خاورمیانه است. تعزیه: آیین و نمایش در ایران؛ و آینه جهان نامرئی: قصه هایی از خمسه نظامی از دیگر کتاب های وی می باشد.

کتاب های پیتر چلووسکی

تعزیه