مجید میرصفایی

مجید میرصفایی

سید مجید میرصفایی مترجم ایرانی متولد سال 1361 می باشد.

کتاب های مجید میرصفایی

میانگین متحرک به زبان ساده


گن به زبان ساده


امواج الیوت


راهنمای کامل RSI