باشگاه فرهنگی ورزشی باریج اسانس کاشان

باشگاه فرهنگی ورزشی باریج اسانس کاشان

باشگاه والیبال باریج اسانس کاشان یک باشگاه والیبال ایرانی است که مکان آن در کاشان و مالک آن گروه داروسازی باریج اسانس کاشان است. این تیم در سال ۱۳۸۴ تأسیس و در سال ۱۳۹۳ منحل شد. تیم زنان باشگاه از لیگ سال ۱۳۹۸ در لیگ والیبال زنان ایران حضور پیدا کرد.

کتاب های باشگاه فرهنگی ورزشی باریج اسانس کاشان