سیدعلی ترابی

سیدعلی ترابی

دکتر سید علی ترابی متولد سال 1347، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دبیر محور مدیریت ریسک، بحران و تداوم کسب و کار در چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد.

کتاب های سیدعلی ترابی