لیندا جاکوبز

لیندا جاکوبز

لیندا جاکوبز (Linda K. Jacobs) یک محقق و نویسنده ساکن نیویورک است. وی دکترای باستان شناسی / مردم شناسی خاورمیانه را در اختیار دارد و سالها را در زمینه کاوش های باستان شناسی و پروژه های توسعه اقتصادی در خاورمیانه کار می کند.

کتاب های لیندا جاکوبز

زیر پوست ایران