گوستی لوئیزه هریگل

گوستی لوئیزه هریگل

گوستي ال. هريگل در دهه 1920 با همسرش، اوژن هريگل، كه به عنوان تحسين شده ترين متخصص غرب در مورد ذن از نسل خود شناخته مي شود، در ژاپن زندگي میكرد.

کتاب های گوستی لوئیزه هریگل

ذن در هنر گل آرایی