جهاندار امیری

جهاندار امیری

جهاندار امیری متولد سال 1341، عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما می باشد.

کتاب های جهاندار امیری

پوست اندازی