پرل درگو

پرل درگو

دکتر پرل درگو کارشناسی خود را در رشته فلسفه از کالج سوفیا، بمبئی و کارشناسی ارشد خود را در رشته فلسفه از کالج الفین استون به پایان رساند. وی دکترای خود را در جامعه شناسی از دانشگاه بمبئی گذراند. پرل حرفه ای در موسیقی را برای آموزش در مشاوره خانواده ترک کرد و به عنوان روان درمانگر و مربی معتبر شناخته می شود. دکتر پرل مدرس مهمان بخشهای روانشناسی در چندین کالج، چه در هند و چه در خارج از کشور بوده است.

کتاب های پرل درگو

پدر و مادر با من حرف بزنید