مهراسپند آتبیان

مهراسپند آتبیان

مهراسپند آتبیان متولد سال 1332؛ دانشمند تاجیکستانی می باشد که به پارسی شعر سروده است.

کتاب های مهراسپند آتبیان

زردشت نامه