هتر براون

هتر براون

دکتر هتر براون (2009)، دانشگاه پردو، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه ایالتی وستفیلد است. علایق پژوهشی وی در اندیشه سیاسی مدرن و معاصر است، به ویژه شامل تقاطع های جنسیت، نژاد و طبقه.

کتاب های هتر براون