سمیه رواسیان کاشی

سمیه رواسیان کاشی

سمیه رواسیان کاشی متولد سال 1353؛ نویسنده ایرانی با حوزه های تخصصی تبعیض جنسی علیه زنان, زنان وضع حقوقی و قوانین می باشد.

کتاب های سمیه رواسیان کاشی

فصل مشترک تبعیض ها