امیر لطافت کار

امیر لطافت کار

 امیر لطافت کار متولد سال 1364، استادیار گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی می باشد. وی دارای کارشناسی  علوم ورزشی از دانشگاه تبریز، کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی از دانشگاه تهران و دکتری تخصصی حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی از دانشگاه تهران است.

کتاب های امیر لطافت کار