ویرجینیا مسینا

ویرجینیا مسینا

ویرجینیا مسینا، نوینسده و پژوهشگر آماریکایی، از بزرگ‌ترین فعالان وگانیسم در جهان است. 

کتاب های ویرجینیا مسینا

کتاب مرجع وگانیسم