کرم نیشانچی اوغلو

کرم نیشانچی اوغلو

کرم نیشانچی اوغلو استاد دانشگاه و پژوهشگر روابط بین الملل است. تحقیقات او بر رابطه ی میان اروپاگرایی، کاپیتالیسم، استعمارگری و نژاد تمرکز دارد.

کتاب های کرم نیشانچی اوغلو

غرب چگونه حاکم شد