جعفر عبادی

جعفر عبادی

جعفر عبادی متولد سال 1332، دانشیار دانشگاه تهران بوده است. وی عضو هیئت علمی و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، سردبیر مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، ‎‏دانشگاه تهران، 1384 تا 1386، مدیر اجرائی طرح ساماندهی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران‏‎، دانشگاه تهران، 1383 تا 1386، معاون هماهنگی و نظارت امور علمی معاون اول رئیس جمهور، 1381 تا 1384، مدیر اجرائی طرح ساماندهی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران، ‎‏دانشگاه تهران، 1383 تا 1386، سردبیر مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، ‎‏دانشگاه تهران، 1384 تا 1386 می باشد.

کتاب های جعفر عبادی

توسعه و دموکراسی