سیدمحمد مقیمی

سیدمحمد مقیمی

سید محمد مقیمی استاد مدیریت در دانشگاه تهران، ایران است. از انتشارات قبلی وی می توان به نظریه های کارآفرینی (2017)، بودجه عمومی (2016) و مبانی سازمان و مدیریت (2015) اشاره کرد.

کتاب های سیدمحمد مقیمی