عبدالغنی نابلسی

عبدالغنی نابلسی

عبدالغنی نابلسی (۱۶۴۱م- ۱۷۳۱م) فقیه حنفی و صوفی سوری بود که از بزرگان حنفی روزگارش (شیخ) به‌شمار می‌رفت و آثار گوناگونی در تصوف و بررسی فقهی نگاشت.

کتاب های عبدالغنی نابلسی

کتاب الوجود


یازده رساله در وحدت وجود


وجود الحق و خطاب الصدق