دانیل سی لپ

دانیل سی لپ

از سال 1979 دانیل سی لاپ عضو تیم تحقیق حافظه در گروه روانپزشکی و علوم رفتاری در دانشگاه استنفورد بوده است. وی که اهل فرانسه بود، در دانشگاه های استراسبورگ، نیس و پاریس سوربن تحصیل کرد. او دوره های آموزش حافظه را بر اساس تکنیک های فراموش نکن! برگزار می کند.

کتاب های دانیل سی لپ