اندرو برایانت

اندرو برایانت

اندرو برایانت یک متخصص جهانی در زمینه رهبری شخصی و فرهنگهای پیشرو است. او همچنین به عنوان یک محقق و نویسنده، به عنوان سخنران الهام بخش در کنفرانس ها و یک مربی اجرایی برای رهبران ارشد شناخته شده است.

کتاب های اندرو برایانت

خود رهبری