گلین آلکین

گلین آلکین

گلین آلکین یک مشاور صوتی مستقل بود و سالها درگیر انتخاب، آموزش و پیشرفت شغلی بسیاری از کارمندان استودیوی سطح بالا در بی بی سی و خارج از کشور بود. کتاب دیگر وی برای مطبوعات کانونی "تکنیک های صوتی برای فیلم و تلویزیون" نیز در مجموعه کتابچه های راهنما است.

کتاب های گلین آلکین

ضبط و پخش صدا