عمادالدین عربشاه یزدی

عمادالدین عربشاه یزدی

عمادالدین عربشاه یزدی (س هشتم ق)، شاعر و صوفى بود. وى از دانشمندان و شاعران عهد آل ‏مظفر بود و با شاه‏ یحیى (مقتول 795 ق)، فرزند شرف‏الدین مظفر، ارتباط داشت. عمادالدین، شاه یحیى مظفرى و دو پسرش را در مقدمه‏ ى منظومه‏ ى خود موسوم به «مونس العشاق» ستوده است. این منظومه در حدود یك هزار بیت و بر وزن «لیلى و مجنون» نظامى است. عربشاه یكى از رسایل شیخ اشراق درباره عشق و كیفت حدوث و مبادى و مراحل آن به طریق رمز و اشاره را با مهارتى بسیار و در كلامى استادانه و ممتاز به نظم آورده است.

کتاب های عمادالدین عربشاه یزدی

مونس‏ العشاق