اسکات بروستر

اسکات بروستر

اسکات بروستر مدیر انگلیسی در دانشگاه سالفورد است. او در زمینه شعر مدرن ، نویسندگی ایرلندی ، گوتیک و روانکاوی می نویسد. او همچنین مجموعه مقالاتی با عنوان "ادبیات ایرلندی از سال 1990" با ویرایش مشترک منتشر کرده است.

کتاب های اسکات بروستر

شعر غنایی