سحر گنجو حقیقی

سحر گنجو حقیقی

سحر گنجو حقیقی متولد سال 1361 ، کارشناس ارشد فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف و مؤلف ایرانی است.

کتاب های سحر گنجو حقیقی

سودوکو 2


سودوکو 3