زیگبرت سالمن پراور

زیگبرت سالمن پراور

زیگبرت سالمن پراور (۱۹۲۵ - ۲۰۱۲) پژوهشگر ادبیات تطبیقی و استاد زبان و ادبیات آلمانی در دانشگاه آکسفورد بود. پراور از پدر و مادر یهودی مارکوس و Eleanora (Cohn) Prawer متولد شد. مارکوس یک وکیل از لهستان بود و پدر الئانورا رئیس بزرگترین کنیسه کلن بود. خواهرش روت در سال 1927 متولد شد. خانواده در سال 1939 از رژیم نازی فرار کردند و به انگلیس مهاجرت کردند.

کتاب های زیگبرت سالمن پراور