ان ام دولگوپولف

ان ام دولگوپولف

ان ام دولگوپولف (Nikolai Dolgopolov) متولد 11 ژانویه 1949 (72 ساله) ، مسکو ، روسیه، روزنامه نگار روس می باشد.

کتاب های ان ام دولگوپولف

وارطانیان