الیف آکارداش

الیف آکارداش

اليف آكارداش (Elif Kardes) متولد سال 1983، نویسنده ترکیه ای می باشد.

کتاب های الیف آکارداش