جارد د هریس

جارد د هریس

جارد د.هریس متخصص اخلاق و مدیریت استراتژیک است. تحقیقات وی در مورد تعامل بین اخلاق و استراتژی ، با تمرکز ویژه بر مباحث حاکمیت شرکتی ، اخلاق تجاری و اعتماد بین سازمانی است. هریس در موضوعات جبران خسارت اجرایی و سایر موضوعات مرتبط با دولت مطالب زیادی نوشته اسنت.

کتاب های جارد د هریس

جعبه ابزار استراتژی