پتر ووگد

پتر ووگد

پتر ووگد نویسنده کتاب پرفروش "شش ماه برای رسیدن به شش رقم" و همچنین بنیانگذار آکادمی The Game Changers است.

کتاب های پتر ووگد

شش ماه برای رسیدن به شش رقم