جفری ناول اسمیت

جفری ناول اسمیت

جفری نوول اسمیت (متولد 1939) مدیر پروژه فیلمبرداری مشترک اروپا و عضو مرکز تحقیقات علوم انسانی اروپا در دانشگاه آکسفورد است.

کتاب های جفری ناول اسمیت