محسن شجاعی

محسن شجاعی

محسن شجاعی مترجم ایرانی متولد سال 1341 می باشد.

کتاب های محسن شجاعی

گ.پ.ئو


روسیه پس از فروپاشی شوروی


فرهنگ روسی به فارسی