پائولا کاسرا

پائولا کاسرا

پائولا کاسرا مدرس زبان های سوئدی و انگلیسی می باشد.

کتاب های پائولا کاسرا

سوئدی در 30 روز