احمد میرفندرسکی

احمد میرفندرسکی

احمد میرفندرسکی (زاده ۱۸ اردیبهشت ۱۲۹۷ در تهران – درگذشته ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۳ در پاریس) آخرین وزیر امور خارجه ایران در دوران محمدرضا پهلوی بود. پدر او از صاحب منصبان وزارت خارجه در اواخر دوران قاجار و مادر او دختر علیقلی خان مشاورالممالک انصاری (وزیر امور خارجه و سفیر ایران در روسیه) بود.

کتاب های احمد میرفندرسکی