ژاکلین لئو

ژاکلین لئو

ژاکلین مک کورد لئو سردبیر مجله و تهیه کننده رسانه است. او بنیانگذار و سردبیر پیشین روزنامه Fiscal Times ، یک وب سایت خبری است که در فوریه 2010 راه اندازی کرد. 

کتاب های ژاکلین لئو

هفت