نلی زاکس

نلی زاکس

نلی زاکس (Nelly Sachs) ‏ شاعر آلمانی مقیم سوئد بود. نلی زاکس در یک خانوادهٔ یهودی به سال ۱۸۹۱ در برلین به دنیا آمد. او تنها فرزند پدر کارخانه‌دارش بود و در بهار سال ۱۹۴۰، در آخرین لحظات از چنگال نازیها رهائی یافت و به کمک یکی از دوستان با مادرش به سوئد گریخت.
در آنجا نخست به آموختن زبان سوئدی پرداخت و سپس ضمن سرودن اشعار آلمانی، دست‌به‌کار ترجمهٔ آثار ادبی سوئدی به زبان آلمانی شد.
نلی زاکس از سال ۱۹۳۳ بر اثر تعقیب و شکنجه یهودیان دچار تشنج‌های شدید روحی و جسمی شد، و دو کتاب شعر نخستین وی زیر این تأثیر است.

کتاب های نلی زاکس

ناسور